ANBI

Anbi-gegevens

Stichting Vrienden van de Gaaspermolen
Fiscaal nummer 8028.02.473

Beleidsplan

Er is geen specifiek beleidsplan. Het uitgangspunt van de stichting is dat er tenminste een keer per twee jaar een (groot) educatief evenement wordt georganiseerd en dat er elk jaar open dagen op de molen zijn. Daarnaast houdt het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gaaspermolen de vinger aan de pols wat het onderhoud van de molen betreft.

Beloningsbeleid

De Vrienden van de Gaaspermolen zijn vrijwilligers en worden niet beloond vanuit de stichting.

Doelstelling

De oorspronkelijke doelstelling van de stichting is de restauratie en het behoud van de Gaaspermolen. Sinds 2003 richt de stichting zich op het fysieke behoud en op behoud van de publieke en educatieve functie van de molen. Dat de molen een publieke en educatieve nevenfunctie zou krijgen, naast zijn bemalingsfunctie, was een eis van sommige sponsoren en subsidiënten. Zie ook de statuten, die zijn opgesteld voordat de restauratie van de molen zijn beslag kreeg.

Verslag uitgeoefende activiteiten

De Stichting Vrienden van de Gaaspermolen heeft vanaf 2007 tot en met 2011 elke twee jaar een educatieve week verzorgd voor de 7e en 8e groep basisscholen in de omgeving (Amsterdam Zuidoost, Diemen en Weesp). Voor de scholieren van tien à twaalf jaar oud is alleen al de kennismaking met en de beklimming van de molen zeer indrukwekkend, evenals enorme waterstroom die via de vijzel naar de Gaasp gebracht wordt.

Op deze manier hebben alle basisscholieren in de omgeving de kans om kennis te maken met een molen en met bemaling van polders, dus waterkwantiteit. Om het helemaal interessant te maken kregen de scholieren ook les in waterkwaliteit op het speciaal daarvoor ingehuurde schip De Watervlo van Triple E. De bedoeling is dat de leerlingen, zelf voor een groot deel afkomstig uit een droogmakerij (de Bijlmermeer) begrip krijgen voor het polderlandschap en de functie van molens en gemalen daarin, in het verleden en in de toekomst. Op de Watervlo komen ze in aanraking met andere aspecten van het waterbeheer, zoals de waterketen. Dit evenement werd in samenwerking met Natuur- en Milieueducatie (NME) Zuidoost georganiseerd.

Met dit programma wilde de stichting zo veel mogelijk basisscholieren uit Amsterdam Zuidoost en omgeving bereiken. De laatste keer, in 2011, zijn er precies 200 basisscholieren geweest, van verschillende scholen.

Behalve voor de basisscholen werden op de woensdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdag zowel de molen als de Watervlo opengesteld voor publiek en hiervan werd goed gebruik gemaakt.

De laatste jaren ondervond de stichting helaas problemen bij het contracteren van het schip. Daarom is de educatieve week in 2013 niet doorgegaan. Begin 2015 is Triple E failliet gegaan. De stichting Vrienden van de Gaaspermolen beraadt zich nu op de toekomst.

Naast het programma met de Watervlo heeft de stichting Vrienden van de Gaaspermolen andere publieksevenementen georganiseerd. Elk jaar worden de molenaars ondersteund bij de openstelling molen tijdens Open Molen- en Gemalendagen (tweede weekend in mei). Verder zijn er voorstellingen georganiseerd bij de molen, zoals de uitvoering van het stuk De Klucht van de Molenaar door theatergroep De Kale, kindercircus Klomp, kunstprojecten van René Tosari (in samenwerking met basisschool beschilderde zeilen met kindertekeningen) en van Rosien Verlaan (performance).

infobordAls publieksinformatie zijn tentoonstellingspanelen over de restauratie gemaakt, een fietsroute, een folder, een informatiepaneel en een website; in 2015 is de huidige website gemaakt.

De stichting heeft gelobbyd voor het Gaaspermolenfietspad, dat van de molen naar het Diemerbos leidt.

De stichting overlegt drie à vier keer per jaar met de molenaar en met Waternet/ het Waterschap Amstel Gooi en Vecht over het onderhoud aan de molen.

Financiële verantwoording

Stichting Vrienden van de Gaaspermolen Resultatenrekening 2014

Bij: Omschrijving   Af:
€ 669,59 Creditrente
Ver de Hollandsche Molen € 35,00
Bankkosten € 79,32
Website € 145,20
Onkosten, declaraties € 139,74
€ 669,59 Totaal  € 399,26
Resultaat € 270,33

Omdat er in 2014 naast Open Dagen niets is georganiseerd is de resultatenrekening positief.